Info 5/8

Ingemar Hamskär, sakkunnig på PRO i pensionärers ekonomi. FOTO: Anneli Nygårds

  

PROpensionären: Vad händer med min pension nu?

Den ekonomiska krisen som följer på coronapandemin kan också göra att pensionerna blir lägre. PRO:s sakkunnige i pensionärers ekonomi, Ingemar Hamskär, förklarar vad som kan hända.

Kommer de ekonomiska effekterna av coronapandemin att påverka min pension?
– De drastiska förändringarna i ekonomin vi nu ser riskerar få genomslag i våra pensioner 2021. De som haft delar av sitt pensionssparande exponerat mot börsen och aktiemarknaden har redan sett sitt pensions-
sparande minska. Svaret på hur krisen påverkar 2021 års pensioner
är avhängigt hur det ekonomiska bokslutet kommer att se ut för 2020. Det handlar om hur länge coronapandemin kan komma att pågå och hur de ekonomiska effekterna av den och andra ekonomiska hot som samtidigt föreligger kan hanteras.

Pensionsmyndigheten presenterade i slutet av förra veckan en prognos om minskad inkomstpension 2021. Hur ser du på den analysen?
– Den är illavarslande. Den statliga inkomstpensionen ska enligt det gällande regelverket följa inkomstutvecklingen. Prognosen bygger på att genomsnittsinkomsten inte beräknas öka nämnvärt 2020. Indexeringen för inkomstpensionen 2021 blir enligt reglerna då minus 1,5 procent, vilket innebär en sänkning med 180 kronor för den som har 12 000 kronor i inkomstpension. Enligt prognosen minskar premiepensionen samtidigt med 8 procent i genomsnitt 2021.

– Enligt PRO:s mening är det helt oacceptabelt att det är pensionärs-
kollektivet som ska bära risken för ekonomiska nedgångar och inte statskassan. Vi behöver höjd inkomstpension 2021 och inte sänkt. Pensionsmyndighetens prognos för 2021 är osäker och enligt min mening sannolikt i underkant (även om sänkt inkomstpension i någon mån kan kompenseras med höjt grundskydd för vissa). Den bortser till exempel för risken för att inkomstpensionen även kan komma att sänkas på grund av den automatiska balanseringen i pensionssystemet den så kallade bromsen.

Hur kan de olika pensionsdelarna i övrigt komma att påverkas 2021?
– Vi talar då, förutom den allmänna pensionen, om tjänstepensionen och ett eventuellt eget sparande. Inkomstpensionen har vi redan berört och är den största delen av den allmänna pensionen.

– Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen där du självt valt placering eller gjort ett icke-val. Värdet på aktie- och räntefonder kommer att påverkas av börsens utveckling men tidigast nästa år – för 2020 är den redan bestämd.
– Grundtryggheten, det vill säga garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet påverkas inte av utvecklingen på världens börser.
– Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren om du har eller haft kollektivavtal i ditt arbete eller en egen avtalad tjänstepension. Har man så kallad förmånsbestämd tjänstepension så föreligger ingen koppling till utvecklingen på börsen. Har man premiebestämd tjänstepension kan den komma att påverkas. När det gäller privat sparande så beror dess värde-
utveckling på hur dessa medel har placerats.
– Avslutningsvis vill jag påminna om att en majoritet av riksdags-
partierna är enig om en höjning av den allmänna pensionen 2021 för de med låga pensioner men med ett långt arbetsliv. Det inkomstpensions-
tillägget är nu både särskilt välkommet och nödvändigt med tanke på de förmodade ekonomiska effekterna på våra pensioner 2021. På lång sikt
behöver dock hela pensionssystemet ses över i syfte att höja den
allmänna pensionen rejält. ●

Text: Ingemar Hamskär

Print Friendly, PDF & Email