Info 26/11 från Svedala Kommun och PRO

SVEDALA KOMMUN VILL SÄLJA FASTIGHETER FÖR ATT FRÄMJA KOMMUNENS UTVECKLING

Publicerad 2020-11-25 kl 21:00
Uppdaterad 2020-11-25 kl 21:13

Under onsdagskvällen den 25 november, klubbade kommunfullmäktige igenom förslaget om att sälja Folkets hus, en del av Svedalahems fastighetsbestånd samt mark för att bygga bostäder, till Trianon.

Det är glädjande beslut som gör att vi kan börja förhandla med Trianon. En försäljning innebär att vi kan investera i välfärden, förskolor, skolor och äldreomsorg. Försäljningen frigör också kapital så att vi kan investera i det befintliga fastighetsbeståndet samt utöka bostadsbyggandet i kommunen, säger Linda Allansson Wester (m) kommunstyrelsens ordförande i Svedala.

Vi har en historia som fastighetsägare i Svedala och vill ta ett fortsatt ansvar för att utveckla Svedala även framåt. Vårt mål med de nya objekten är att vara en långsiktig, engagerad fastighetsägare med en nära förvaltning, säger Olof Andersson, vd på Trianon.

Det kommunfullmäktige har beslutat är att cirka 200 lägenheter på Svedalagården (på Kantorsvägen och Klockarevägen), Folkets Hus samt en obebyggd tomt vid Norra Segestrand ska säljas till Trianon.  

Den som bor i Trianons lägenheter ska kunna ha en rimlig hyra och känna sig trygg i sitt bostadsområde. Även när vi bygger nytt gör vi det med hyresnivåer så att alla har råd att flytta in. Att bygga bostäder i anslutning till Folkets hus ser jag som ett spännande projekt där vi förenar gammalt och nytt för att bevara viktiga värden, både vad gäller husets arkitektur och funktion som samlingslokal, fortsätter Olof Andersson.

Nu inleder kommunen och Svedalahem reella förhandlingar med Trianon. Professionella värderare ska ta fram ett marknadspris för objekten och övriga frågor ska regleras.

Vi känner oss trygga med Trianon som är kända för att ta ett bosocialt ansvar och som kan hjälpa oss att växa på ett hållbart och planerat sätt. Det blir bra med en ny aktör som kommer in med ny kompetens och utvecklingskraft, säger Linda Allansson Wester.

Svedalahem är den dominerande ägaren av hyresfastigheter i Svedala kommun. Även efter försäljningen kommer Svedalahem att vara den största aktören på marknaden.  
Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en privat aktör eller allmännyttan, det regleras i Hyreslagen.  

Det kommunfullmäktige beslutade igår är:

  • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala kommunhus AB avyttra fastigheterna Svedala 59:1 – 4 (Svedalagården) till Fastighets AB Trianon

  • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att verka för att det nuvarande boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljning

  • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal om markanvisning och försäljning av del av fastigheten Svedala 25:18 (del av gamla IP) till Fastighets AB Trianon

  • att ge Svedala Exploaterings AB i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) till Fastighets AB Trianon.

Bakgrunden till beslutet är att en försäljning möjliggör för kommunen att genomföra nya investeringar i välfärden, till exempel i förskolor och äldreomsorg. Försäljningen frigör även kapital för att investera i det befintliga fastighetsbeståndet samt möjligheter att utöka bostadsbyggandet i kommunen. Försäljningen öppnar också upp för nya aktörer som kommer in med ny kompetens och utvecklingskraft, vilket kommer att kunna bidra till Svedala kommuns ekonomiska och sociala utveckling. 

 
 
 

Våld mot kvinnor går inte i pension

 

Coronapandemin har påverkat vårt samhälle på ett sällan skådat sätt. En mycket allvarlig konsekvens av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen är att mäns våld mot kvinnor har ökat. Med anledning av internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som infaller idag, den 25 november, vill PRO särskilt lyfta frågan om våld mot äldre kvinnor.

 

– Våld mot äldre kvinnor är ett dolt samhällsproblem. Brist på kunskap och förutfattade meningar försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de har rätt till. Det behövs ett rejält kunskapslyft för att samhället ska kunna ge det stöd som förväntas, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Våld mot äldre kvinnor kan se mycket olika ut. Ofta är det partnern eller en före detta partner som står för våldet, men det kan också vara andra anhöriga eller personal som ska ge vård, stöd och service. I våldet mot äldre kvinnor ingår allt från misshandel, hot och sexuella övergrepp till kränkningar i ord, att tvingas titta på pornografi, emotionell utpressning, isolering samt ekonomiskt utnyttjande.

– Det är oerhört viktigt att samhället tar den här frågan på allvar så att vi lär oss att upptäcka våldet. Relevanta yrkesgrupper inom till exempel hälso- och sjukvården, och rättsväsendet behöver mer kunskap. Våldet går inte i pension, säger Christina Tallberg.

 
Curt Persson tillsammans med Christina Tallberg

Till minne av Curt Persson

 

Idag har vi nåtts av beskedet att PRO:s förre ordförande Curt Persson avled den 23 november i en ålder av 82 år. Våra tankar och deltagande i sorgen går till hustrun Gunilla och övriga i hans familj.

 

”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker, världen förändrar sig varje dag. Men ibland blir den aldrig densamma mer”

(Alf Henriksson)

Curt kom till PRO efter att ha varit ordförande i Statsanställdas förbund, och blev först ordförande i Uppsala-distriktet. På PRO:s kongress 2008 i Stockholm, valdes Curt till ordförande i Riksorganisationen. Genom detta val fick PRO en ordförande med en stor erfarenhet från fackföreningsrörelsen, vilket visade sig vara bra för organisationen. Det gällde inte minst att driva pensionsfrågan hårt gentemot regeringen. När jobbskatteavdraget infördes 2007 började PRO:s protester mot den orättvisa skatteklyftan. En mängd aktiviteter genomfördes åren därefter i form av manifestationer, budkavlar och uppvaktningar för att få bort denna orättvisa. Tyvärr fick inte Curt uppleva att den helt avskaffades.

Curt omvaldes till ordförande vid kongressen i Örebro 2012, och då blev också undertecknad vald till 1:e vice ordförande, och som sådan kom jag både i styrelsen och arbetsutskottet att arbeta nära honom. Det var pensionsfrågan som engagerade Curt allra mest.

Vid kongressen 2015 fick jag ta över ordförandeklubban, och när vi skulle tacka och hylla Curt för allt arbete som han hade gjort för organisationen, så gjorde vi det genom att tillägna honom Gysingeakademin om pensionärers ekonomi.

Vi i PRO minns en fin, engagerad och kunnig ordförande och vän, som tyvärr nu har lämnat oss.

Till Curts minne tänder vi ett ljus i tacksamhet för ett gediget arbete inom PRO.

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Print Friendly, PDF & Email